Governing Body

Governing Body

List of Members

 • Sh. Ajay Suri (Chairman)
 • Sh. Shiv Raman Gaur (Treasurer)
 • Dr. Shanti Swarup Khanna
 • Prof. S K Sapory
 • Dr. N.K. Oberoi
 • Sh. Yogesh Munjal
 • Dr. Pushpinder Walia
 • Sh. B. K. Mittal
 • Sh. Nanak Chand
 • Brig A.K. Adlakha
 • Sh. R.C. Jeewan
 • Mrs. Rita Gupta
 • Prof. Ranjit Behera
 • Prof. Anu Mehra
 • Prof. Avanijesh C Awasthi
 • Dr. Varun Bhushan
 • Dr. Ruchira Pathak
 • Dr. Mayank Pandey
 • Prof. Ravinder Kumar Gupta
 • Prof. Krishna Sharma (Member-Secretary)

Special Invitees

 • Sh. Rajesh Khanna
 • Sh. Ravi Wadhva