Governing Body

Governing Body

List of Members

 • Sh. Ajay Suri (Chairman)
 • Sh. Shiv Raman Gaur (Treasurer)
 • Dr. Ramesh Arya
 • Sh. M L Sekhri
 • Dr. N.K. Oberoi
 • Sh. S.R. Arora
 • Sh. Arvind Ghai
 • Dr. D.V. Sethi
 • Sh. Nanak Chand
 • Brig A.K. Adlakha
 • Sh. R.C. Jeewan
 • Mrs. Rita Gupta
 • Prof. Ranjit Behera
 • Prof. Anu Mehra
 • Prof. Avanijesh Awasthi
 • Dr. Varun Bhushan
 • Dr. Anita Bajaj
 • Dr. Mridula Arora
 • Prof. Ravinder Kumar Gupta
 • Prof. Krishna Sharma, (Member - Secretary)

Special Invitees

 • Sh. Rajesh Khanna
 • Sh. P.K. Maithani